آدرس: خراسان رضوی، مشهد، Sajjad Shahr, میلاد ,۲ بنفشه ۱۱, پلاک ۷۰، بنفشه، 70
تلفن:051 3761 5002
ساعت: 9:30  تا 20:30 

 پرینت 

آرایشگاه روی نقشه